Hizmet Standartları

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

1

Kiracılık hakkını devir etme işlemleri 

Kiracılık Hakkını Devredenler
1- Kiracılık hakkını devir etme talepini içeren dilekçe
2- İSKİ ve İGDAŞ dâhil olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesine borcu/aboneliği olmadığına dair belge
3-5957 sayılı Kanun gereği, asgari bir yıllık geçerlilik süresi olan banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair teslimat müzekkeresi


Kiracılık Hakkını Devir Alan
1- Kiracılık hakkını devir alma talepini içeren dilekçe (EK-3)
2- İlgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
3- Gayri kabili rücu yetki belgesi
4- Kimlik kartı fotokopisi
5- Adli sicil kaydı belgesi
6- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aslı ya da onaylı fotokopisi
7- İmza sirküleri (Tüzel kişilerde şirket müdürü veya yönetim kurulu üyelerinin)
8- 5957 sayılı Kanun gereği, asgari bir yıllık geçerlilik süresi olan banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair teslimat müzekkeresi
9- Kira depozitosu olarak, asgari bir yıllık geçerlilik süresi olan banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair teslimat müzekkeresi
10- Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
11- İSKİ ve İGDAŞ dâhil olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesine borcu/aboneliği olmadığına dair belge
12-Yerleşim yeri belgesi
13- Devir işlem bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu

14 İş Günü

2

İş göremeyecek derecede kaza geçirme, hastalık ya da yaşlılık gibi zaruri hallerde, kiracılık hakkının kanuni mirasçılara devir işlemleri 

Kiracılık Hakkını Devir Eden
1- Kiracılık hakkını devir etme talepini içeren dilekçe
2- İSKİ ve İGDAŞ dâhil olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesine borcu/aboneliği olmadığına dair belge
3- 5957 sayılı Kanun gereği, asgari bir yıllık geçerlilik süresi olan banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair teslimat müzekkeresi
4- Vukuatlı nüfus kayıt örneği


Kiracılık Hakkını Devir Alan
1- Kiracılık hakkını devir alma talepini içeren dilekçe (EK-3)
2- İlgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
3- Gayri kabili rücu yetki belgesi
4- Kimlik kartı fotokopisi
5- Adli sicil kaydı belgesi
6- İmza sirküleri
7- 5957 sayılı Kanun gereği, asgari bir yıllık geçerlilik süresi olan banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair teslimat müzekkeresi
8- Kira depozitosu olarak, asgari bir yıllık geçerlilik süresi olan banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair teslimat müzekkeresi
9- Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
10-İSKİ ve İGDAŞ dâhil olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge
11- Yerleşim yeri belgesi
12- Mirasçıların anlaştığını gösterir noter onaylı belge

İş Günü

3

Gerçek kişnin vefatı halinde, kiracılık hakkının kanuni mirasçılara devir işlemleri 

1- Kiracılık hakkını devir alma talepini içeren dilekçe (EK-3)
2- Mirasçılık belgesi
3- Mirasçıların anlaştığını gösterir noter onaylı belge
4- Ölüm belgesi
5- İmza sirküleri
6- Kimlik kartı fotokopisi
7- Adli sicil kaydı belgesi
8- Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
9- İlgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
10- Yerleşim yeri belgesi
11- Gayri kabili rücu yetki belgesi
12- 5957 sayılı Kanun gereği, asgari bir yıllık geçerlilik süresi olan banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair teslimat müzekkeresi
13- Kira depozitosu olarak, asgari bir yıllık geçerlilik süresi olan banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair teslimat müzekkeresi
14-İSKİ ve İGDAŞ dâhil olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge
15- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aslı ya da onaylı fotokopisi (Tüzel kişiye yapılacak devirlerde istenilir.)
İş Günü

4

Halde kiracılık hakkı bulunan iki işyerinin,  işyerlerini değiştirme işlemleri  

1- İşyerlerini değiştirme talepini içeren dilekçe (EK-3)
2- İSKİ ve İGDAŞ dâhil olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesine borcu/aboneliği olmadığına dair belge
3- 5957 sayılı Kanun gereği, asgari bir yıllık geçerlilik süresi olan banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair teslimat müzekkeresi
4- Kira depozitosu olarak, asgari bir yıllık geçerlilik süresi olan banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair teslimat müzekkeresi
5- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aslı ya da onaylı fotokopisi
6- Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği (Yeni işyeri için)
7- 1/2 oranında devir işlem bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu
NOT: Yukarıda sayılan belgeler her iki işyeri için ayrı ayrı istenilir.
14 İş Günü

5

Tüzel kişi hissedarının vefatı halinde, hisenin kanuni mirasçılar adına devir tescil işlemleri 

1- Tüzel kişi hisse devir tescil telebini içeren dilekçe
2- Mirasçılık belgesi
3- Mirasçıların anlaştığını gösterir noter onaylı belge
4- Ölüm belgesi
5- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aslı ya da onaylı fotokopisi
6- İmza sirküleri (Şirket müdürü veya yönetim kurulu üyesi olması halinde)
7- Kimlik kartı fotokopisi
8- Yerleşim yeri belgesi
9- İstanbul Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Hal Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden alınacak)
10- Adli sicil kaydı belgesi (Şirket müdürü veya yönetim kurulu üyesi olması halinde)
İş Günü
6 Tüzel kişilerde hisse devir tescil işlemleri  1- Tüzel kişi hisse devir tescil telebini içeren dilekçe
2- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aslı ya da onaylı fotokopisi
3- İmza sirküleri (Şirket müdürü veya yönetim kurulu üyesi olması halinde)
4- Kimlik kartı fotokopisi (Yeni ortaklar için)
5- Adli sicil kaydı belgesi (Şirket müdürü veya yönetim kurulu üyesi olması halinde)
6- Yerleşim yeri belgesi (Yeni ortaklar için)
7- Devir işlem bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu
8- İstanbul Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Hal Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden alınacak.)
14 İş Günü
7 Ortaklık yapısı aynı kalmak kaydı ile nevi, tür vaya unvan değişikliği tescil işlemleri  1- Nevi, tür veya unvan değişikliği tescil telebini içeren dilekçe (EK-3)
2- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aslı ya da onaylı fotokopisi
3- İmza sirküleri (Şirket müdürü veya yönetim kurulu üyesi olması halinde)
4- Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
5- İlgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
6- Gayri kabili rücu yetki belgesi
7- 5957 sayılı Kanun gereği, asgari bir yıllık geçerlilik süresi olan banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair teslimat müzekkeresi
8- İstanbul Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Hal Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden alınacak)
9- Kira depozitosu olarak, asgari bir yıllık geçerlilik süresi olan banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair teslimat müzekkeresi
İş Günü
8 Komisyoncu, tüccar, üretici örgütü ve diğer kişilerin hal kayıt sistemine kayıt/güncelleme işlemleri  1-Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu
2-İlgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
3-Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
4-Başvuru formunda belirtilmesi halinde, üyesi olunan derneğe kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
5-Vekâletname (gerçek kişilerde vekâlet verilmişse) veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)
6-Çalışanların isim listesi ve kimlik kartı fotokopisi
7-Çalışanların bulaşıcı ve taşıyıcı hastalıkları olmadığına dair sağlık raporu
İş Günü
9 Bilgi edinme başvurusu Talebi içeren dilekçe 5 İş Günü
10 Künye düzeltme işlemleri 1- Künye düzeltme talebini içeren dilekçe
2- Hatalı ve doğru bildirimlerin yapıldığını gösteren künye çıktıları
3- İptal edilen fatura örneği veya ürünün iade edildiğine dair belge (Perakende yapılan satışlar için)
*2 İş Günü
*Başka kurum ve birimlerden bilgi ve belge talep edilmesi halinde 20 İş Günü
11 İşgaliye izin işlemleri  1-İşgaliye izin talebini içeren dilekçe
2- İstanbul Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Hal Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden alınacak.)
3 İş Günü
12 İşyeri tadilat, tamirat ve onarım izin işlemleri    1-İşyeri tadilat, tamirat ve onarım izin talebini içeren dilekçe
2-Yapılacak olan işin mahiyetini gösteren taslak çizim ve fotoğraf
5 Gün
13 Çürük veya bozulmuş ürün tespit raporu  1- Ürün künye numaralarının yer aldığı talep dilekçesi
2-Ürün miktarını gösterir kantar fişi/adet veya tane ile satılan ürünlerin adet bilgilerini içeren beyan
*Ürünün yerinde tespiti aynı gün
*Raporun düzenlenmesi halinde 5 İş Günü
14 Hileli ürün tespit raporu 1- Talebi içeren dilekçe
2- Ürün satışını gösterir fatura
3 -Ürünne ait künye
*Ürünün yerinde tespiti aynı gün
*Raporun düzenlenmesi halinde 5 İş Günü

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri : Hal Müdürlüğü
İsim : İsrafil AYDIN
Ünvan : Hal Müdürü
Adres : Kocatepe Mahallesi Kantarcılar Sk. 
No:10/1 Bayrampaşa/İSTANBUL
Tel : (0212) 437 12 10
Faks : (0212) 437 12 16
E-Posta : haller@ibb.gov.tr
İkinci Müracaat Yeri : Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İsim : Ahmet ATALIK
Unvan : Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı
Adres : Kocatepe Mahallesi Kantarcılar Sk.
No:10/1  Bayrampaşa/İSTANBUL
Tel : (0212) 449 92 32
Faks : (0212) 449 50 97
E-Posta : tarimsalhizmetlerdb@ibb.gov.tr