Terminoloji

İşgaliye: Kira bedeli karşılığında dükkan olarak kullandırılmak üzere tahsis edilen alan.

Ek İşgaliye: Kira bedeli dışında boş alanların esnaflarca talepleri halinde ayrıca bedeli alınmak üzere tahsis edilen alan.

Stok: Hal esnafının satış bildirimi yapmadığı ve fiziksel olarak elinde bulunan ürün miktarı.

Belediye Toptancı Hali: Belediyelerce kurulan toptancı halleri.

Hal Hakem Heyeti: Üreticiler ile meslek mensupları arasında veya meslek mensuplarının kendi aralarında çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla il veya ilçe merkezlerinde oluşturulan heyetler.

Hal Rüsumu: Malları satın alanlarca toptan satış bedeli üzerinden ödenen meblağ.

Komisyoncu: Malların toptan satışı amacıyla kendi adına ve başkası hesabına komisyon esası üzerinden çalışan meslek mensupları.

Künye: Malların üretim yerini, cinsini, miktarını, hangi üretici ve işletmeye ait olduğunu, varsa sertifika bilgilerini ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygun görülecek diğer hususları ihtiva eden barkodlu etiket veya bu bilgileri içeren belge.

Mal: Ticarete konu sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre belirlenecek et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, su ve su ürünleri, bal ve yumurta gibi diğer gıda maddeleri ile kesme çiçek ve süs bitkileri

Meslek Kuruluşları: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği.

Meslek Mensubu: Malların ticaretiyle iştigal eden ilgili meslek odalarına kayıtlı kişiler.

Özel Toptancı Hali: Gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan toptancı halleri.

Pazar Yerleri: Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve semt pazarları.

Pazarcı: Mallar ile belediyece müsaade edilen diğer gıda ve ihtiyaç maddelerini semt pazarlarında doğrudan tüketicilere perakende olarak satan meslek mensupları.

Perakendeci: Malları toptan temin ederek doğrudan tüketicilere perakende olarak satan meslek mensupları.

Semt Pazarı: Üreticiler ve pazarcılar tarafından satışa sunulan mallar ile belediyece müsaade edilen diğer gıda ve ihtiyaç maddelerinin doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerleri.

Toptancı Hali: Bu Kanunda yer alan asgarî koşulları taşıyan projeler çerçevesinde belediyeler ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan, malların ayrı ayrı yahut birlikte toptan alım ve satımı ile kaydının yapıldığı yerler.

Toptancı Hal Konseyi: Malların ticaretinin bu Kanuna uygun olarak yapılmasının sağlanması hususunda görüş alışverişinde bulunmak ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan konsey.

Toptan Satış Miktarı: Bakanlıkça belirlenen mal miktarları.

Tüccar: Malların toptan satışı amacıyla kendi adına ve hesabına çalışan meslek mensupları.

Üretici: Malları üretenler.

Üretici Örgütü: Üreticilerce kurulan ve Bakanlıktan üretici örgütü belgesi almış olan tüzel kişilikler.

Üretici Pazarı: Üreticilerin kendi ürettikleri malları perakende olarak doğrudan tüketicilere sattıkları açık veya kapalı pazar yerleri.